Актуален курс на БНБ: Euro:1.95583 USD:1.453070
Цена на лизинговане в лева:
Дата на първа регистрация на автомобила*:
*формат на датата: ДД-ММ-ГГГГ
Срок на лизинговане
Първоначална вноска в %*:
*Минималният размер на първоначалнато вноска е 20%
Вид на валутата*:
Цена на лизинговане във валута:
Първоначална лизингова вноска валута:
Остатък главница във валута:
 
Застрахователно дружество
Вид МПС
Брой вноски


 
Created by Net 4 You